Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vyšná Jedľová.

Informácia o realizácií projektu – kompostéry

ZDRUŽENIE MIKROREGIÓNU BESKYD ROZTOKY 45, 09011 ROZTOKY Združenie mikroregiónu BESKYD informuje o realizácii projektu s názvom „Kompostovanie v mikroregióne Beskyd“. Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a spolufinancovaní zo zdrojov EÚ – Kohézny fond. Prioritná os:                     1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry Investičná priorita:          1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť… Čítať viac

Informácia o realizácií projektu

Informácia o realizácii projektu Názov prijímateľa: Obec Vyšná Jedľová, Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník Názov projektu: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Vyšná Jedľová Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania Oblasť… Čítať viac