Preskočiť na obsah

Informácia o realizácií projektu – kompostéry

Zverejnené 17.2.2022.

Kategória

ZDRUŽENIE MIKROREGIÓNU BESKYD

ROZTOKY 45, 09011 ROZTOKY

Združenie mikroregiónu BESKYD informuje o realizácii projektu s názvom „Kompostovanie v mikroregióne Beskyd“. Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a spolufinancovaní zo zdrojov EÚ – Kohézny fond.

Prioritná os:                     1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:          1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Názov projektu:               Kompostovanie v mikroregióne Beskyd

Popis projektu:                Projekt „Kompostovanie v mikroregióne Beskyd“ sa zameriava na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obciach Cigla, Dubová, Jurkova Voľa, Kečkovce, Nižná  Jedľová, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Rovné,  Roztoky, Vyšná Jedľová, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík.Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Združenie mikroregiónu BESKYD plánuje v rámci projektu obstarať celkovo 1 285 ks záhradných kompostérov, z ktorých 1 168 ks záhradných kompostérov (Kompostér 1000 l) bude určených pre jednotlivé domácnosti a 117 ks záhradných kompostérov (Kompostér 2000 l)bude slúžiť pre potreby obcí mikroregiónu.Realizáciou projektu sa dosiahne cieľová hodnota merateľných ukazovateľov: Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov 1 402 m3 a Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu 1 285 ks.

Miesto realizácie:            Obec Cigla, Dubová, Jurkova Voľa, Kečkovce, Nižná  Jedľová, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Rovné,  Roztoky, Vyšná Jedľová, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík; okres Svidník; Prešovský kraj; Východné Slovensko; Slovenská republika

Výška nenávratného finančného príspevku:                                 187 817,47 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:                                 9 885,13 €

Názov riadiaceho orgánu:                                                                Ministerstvo životného prostredia SR

Webové sídlo riadiaceho orgánu:                                                   www.op-kzp.sk

Webové sídlo sprostredkovateľského orgánu:                             www.sazp.sk

Webové sídlo CKO:                                                                           www.partnerskadohoda.gov.sk

Webové sídlo CRZ:                                                  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3509036&l=sk