Preskočiť na obsah

Informácia o realizácií projektu

Zverejnené 17.2.2022.

Kategória

Informácia o realizácii projektu

Názov prijímateľa:

Obec Vyšná Jedľová, Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

Názov projektu: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Vyšná Jedľová

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oblasť intervencie: Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Miesto realizácie: Obec Vyšná Jedľová, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Svidník

Časový rámec realizácie projektu: Obec Vyšná Jedľová v mesiaci Jún  2018 podpísala Zmluvu o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001749

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 55 163,72 EUR

Vlastný vklad: 2 903,35 EUR

Ciele projektu: Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa výzvy v dotknutom území docielená eliminácia nelegálnych skládok a tým čistejšie a zdravšie prostredie separovanej rómskej komunity, neďaleko ktorej je v súčasnosti nelegálna skládka odpadu, ako ja samotné sociálne vnímanie osôb vylúčených zo spoločnosti na základe znečistenej lokality. Vyčistením nelegálnej skládky, odstránením odpadu a následným umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na určených stojiskách sa tak zvýšia šance pre naplnenie globálneho cieľa, ktorým je integrácia rómskej komunity a jej sociálne začlenenie do spoločnosti. Zároveň je projekt v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Aktivity projektu:

Typ aktivity: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu,

Hlavné aktivity projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

Typ aktivity: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Hlavné aktivity projektu: Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu

Kontaktné údaje prijímateľa:

Obec Vyšná Jedľová, Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

IČO:00331201

Štatutárny orgán:  Mgr. Miroslav Čepan

e-mail: vysna.jedlova@azet.sk

Tel: +421 54 75 211 82

webová stránka obce: www.vysna-jedlova.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 www.esf.gov.sk                                                                                                                                 

www.minv.gov.sk